top of page

Søgeresultater

40 resultater for ""

 • 1.4 Tilskud fra staten (subsidie) | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Ekstraopgave 1.4.1 Mikroøkonomi - 1.4 Tilskud fra staten (subsidie) Denne opskrift lærer dig at beregne ligevægtspris og -mængde på et marked, når producenterne får et tilskud fra staten. Det bliver som regel kaldt et subsidie, eller et styktilskud, og bliver tildelt af staten til virksomheder for at gøre et produkt, som man ønsker skal være tilgængeligt for offentligheden, billigere og/eller udbudt i større mængder. Derfor vil dette tilskud være tildelt producenten – det vil sige, at det er sælger, der modtager penge fra staten for at sælge varen. Det kan også tildeles forbrugerne, hvilket også sker i praksis, f.eks. i form af madmærkeordninger for folk med lav indkomst, men det arbejder vi ikke med på vores niveau. I virkeligheden er de fleste af sådanne tilskud ikke tildelt på stykbasis, men i faste beløb afhængig af virksomhedens størrelse, generelle produktionsniveau, underskud, etc. I mikroøkonomi oplever vi dog oftest, at opgaverne omhandler styktilskud, fordi det simplificerer beregningerne. Gennemgang inkl. regneeksempel På et marked er den inverse efterspørgsel: P=100-2Q Udbuddet er givet ved: Q= -10+2P Staten vil gerne have at produktet bliver mere tilgængeligt og giver derfor virksomhederne et tilskud på 10 pr. solgt enhed. Spørgsmål a) Hvad bliver ligevægtspris og –mængde? Spørgsmål b) Hvilken pris modtager producenten efter tilskuddet er betalt af staten? Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen Efterspørgslen er givet på invers form i opgaven, så den behøver vi ikke omregne. For udbudskurven, som er givet på normal form, får vi ved ligningsløsning isoleret P: Løsningen kort fortalt Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen Trin 2 : Træk tilskuddet fra den inverse udbudskurve Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q.Husk: den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, mens P + tilskuddet er hvad producenten modtager, da tilskuddet betales til producenten. Trin 2: Træk tilskuddet fra den inverse udbudskurve Det fremgår af opgaven at tilskuddet er 10 kr. per solgt enhed , altså er det et styktilskud . I denne opgave er det producenten, der modtager tilskuddet, hvilket også er det, der oftest bruges i praksis. Vi trækker derfor værdien af styktilskuddet (10) fra det inverse udbud for at få den nye inverse udbudsfunktion: Producenten kan nu udbyde varen til en lavere pris, da denne modtager et styktilskud. Grafisk viser det sig ved, at udbudskurven forskydes nedad med præcis størrelsen af tilskuddet. Afstanden mellem udbudskurven før og efter styktilskuddet vil således altid være værdien af styktilskuddet - i dette tilfælde 10. Kurverne er illustreret nedenfor: Læg mærke til at vi ikke tegner udbudskurven, der hvor vi bevæger os ned under Q-aksen (og prisen er mindre end 0), fordi det ikke giver mening at afmærke en negativ pris. Så når konstanten i det inverse udbud er negativ (her -5, da udbuddet var P = - 5 + 0,5Q), må vi for nemheds skyld gerne tegne vores udbud med udgangspunkt i skæringen med P-aksen, men vi bør lige udviske den del af kurven, der ligger under Q-aksen (markeret med stiplet), inden vi afleverer. Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q Husk: den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, mens P + tilskuddet er hvad producenten modtager, da tilskuddet betales til producenten Vi sætter det nye inverse udbud (beregnet i trin 2) lig den inverse efterspørgsel og isolerer Q for at finde ligevægtsmængden: Dette Q indsættes i det inverse udbud (eller –efterspørgsel) for at beregne ligevægtsprisen: Ligevægtsmængden bliver således 42, mens ligevægtsprisen (og dermed det, som forbrugeren betaler) bliver 16. Dermed har vi svaret på spørgsmål a). For at svare på spørgsmål b) lægger vi styktilskuddet til prisen og får Producenten modtager altså 16 kr. fra forbrugeren og 10 kr. i tilskud fra staten. I alt bliver det 26 kr per solgt enhed. Løsningen er vist grafisk nedenfor. Den blå kurve viser udbuddet før styktilskuddet er givet (og dermed den pris producenten modtager). Den lyseblå kurve viser udbuddet efter styktilskuddet er givet (og den pris forbrugeren betaler). Vi anbefaler at du træner fremgangsmåden en masse gange, indtil du kan den i hovedet. Klik på knappen til højre for at få en ny opgave at øve dig på: Ekstraopgave 1.4.1 MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Tilskud fra staten (subsidie)

 • 1.6 Samlet efterspørgsel og udbud | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - 1.6 Samlet markedsefterspørgsel ved forskellige efterspørgselsfunktioner Denne opskrift lærer dig, hvordan du finder den samlede markedsefterspørgsel, når forbrugerne har forskellige efterspørgselsfunktioner. Når vi lægger forskellige efterspørgsler sammen får vi ofte en kurve med ”knæk” på frem for en ret linje. Det gør vi hvis de forskellige forbrugere ikke alle sammen har samme reservationspris – altså hvis de ikke har en ligeså høj maksimal pris, de er villige til at betale for varen (og deres efterspørgsler ikke skærer P-aksen det samme sted). Knækket vil så komme der, hvor en forbrugers maksimale pris er nået – når prisen bliver højere end dette er denne forbruger ”ude” af ligningen og skal ikke tælles med ved højere priser. Når man lægger efterspørgsler sammen, udfører man vandret addition. Grunden til det bliver kaldt dette er, at man lægger mængder (Q) sammen og Q jo bliver afbilledet på x-aksen, som er den vandrette akse. Gennemgang inkl. regneeksempel John og Ole efterspørger begge kanelgifler. Johns inverse efterspørgsel er P = 10 – 2Q Oles inverse efterspørgsel er P = 8 – Q Spørgsmål a): Find den samlede efterspørgsel og illustrer denne Trin 1: Isoler Q i alle inverse efterspørgsler (hvis ikke opgaven præsenterer dem sådan) Q isoleres i Johns inverse efterspørgsel: Q isoleres i Oles inverse efterspørgsel: Trin 2: Læg alle efterspørgslerne sammen De to efterspørgsler lægges sammen (bemærk at parenteserne blot kan hæves, da det er plus parenteser): Da de to efterspørgsler er forskellige, bliver vi nødt til at undersøge, hvor ”knækket” på efterspørgslen sker. Det er nemmest at gøre, mens vi illustrerer. Løsningen kort fortalt Trin 1: Isoler Q i alle inverse efterspørgsler (hvis ikke opgaven præsenterer dem sådan) Trin 2: Læg alle efterspørgslerne sammen Trin 3: Find den samlede inverse efterspørgsel ved at isolere P Trin 4: Undersøg ved hvilken Q-værdi efterspørgslen ”knækker”. Dette knæk kommer, når prisen bliver højere end én af forbrugernes maksimum (konstanten i forbrugerens inverse efterspørgsel). Matematisk findes punktet ved at sætte den samlede inverse efterspørgsel lig den laveste konstant. Grafisk findes dette ved at tegne de enkelt inverse efterspørgsler og lægge dem sammen Klik her for samlet illustrationsguide Trin 3: Find den samlede inverse efterspørgsel ved at isolere P P isoleres i den samlede efterspørgsel: Vi skal dog huske at Johns betalingsvillighed er større end Oles. Johns efterspørgsel starter ved en pris på 10, mens Oles først starter ved 8. Dette kan vi se ud fra konstanterne i deres inverse efterspørgselsfunktioner. Med andre ord så er det kun Johns efterspørgsel, der er relevant, så længe prisen er højere end 8. Det betyder, at den samlede efterspørgselskurve vil få et knæk, som vi kan finde frem til ved at tegne eller ved at regne. Trin 4: Undersøg ved hvilken Q-værdi efterspørgslen ”knækker”. Dette knæk kommer når prisen bliver højere end en af forbrugernes maksimum (konstanten i den inverse efterspørgsel). Matematisk findes punktet ved at sætte den samlede inverse efterspørgsel lig den laveste konstant. Grafisk findes dette ved at tegne de enkelte inverse efterspørgsler og lægge dem sammen. Lad os starte med at regne os frem til knækket: Vi finder knækket, ved at sætte den samlede inverse efterspørgsel lig den laveste konstant i de enkelte inverse efterspørgsler (her er det 8 fra Oles inverse efterspørgsel: P = 8 – Q): Derfor vil knækket ske når Q = 1. Når Q er mindre end 1, er prisen for høj (P > 8) for Ole, og det er kun Johns efterspørgsel, der gælder. Vi skriver derfor, som vores løsning, at den samlede efterspørgsel er: Qtotal = 5 – 0,5P for 0 < Q < 1 og Qtotal = 13 – 1,5P for Q ≥ 1 Løsningen er illustreret nedenfor. Denne illustration er dog nemmere at lave med den efterfølgende metode. Lad os nu prøve at tegne os frem til knækket i stedet for at regne: Først tegnes de enkelte efterspørgsler ved brug af deres inverse funktioner: For at tegne den samlede efterspørgsel lægger vi først de enkelte efterspørgslers skæringspunkt med Q-aksen sammen (8+5=13) for at få den samlede efterspørgsels skæringspunkt. Disse skæringspunkter er også de enkelte efterspørgselsfunktioners konstant, når Q er isoleret. Vi skal nu finde det punkt, hvor vores samlede efterspørgsel slår sit knæk. Det gør vi ved at trække en stiplet linje ud fra den laveste maksimum pris (der hvor Oles efterspørgsel skærer P-aksen) til Johns efterspørgsel. Vi afmærker punktet på Johns efterspørgselskurve. Vi trækker en streg mellem disse to punkter, altså trækker vi stregen fra den samlede efterspørgsels skæringspunkt på Q-aksen og op til punktet, hvor Johns efterspørgsel = 1 og prisen er = 8. Vi kan nu se, at fra P = 10 til P = 8 er det kun John, som efterspørger varen. Dette markerer vi ved at trække vores streg, for den samlede efterspørgsel, op langs Johns efterspørgselskurve for Q-værdier lig med 1 eller mindre. Dermed illustrerer vi, at når P > 8 og Q < 1, udgør Johns efterspørgsel den samlede markedsefterspørgsel, hvorfor vi tegner vores samlede efterspørgsel oven på Johns på det øverste stykke for at fuldende den samlede efterspørgselskurve. Herefter visker vi alt det unødvendige væk for at få en renere illustration (eller tegner den samlede efterspørgsel godt op): SAMLET ILLUSTRATIONSGUIDE: I illustrationsguiden nedenfor er graferne samlet inkl. beskrivelser. Klik på højrepilen for næste step i illustrationen eller klik på billedet for at forstørre: 1. Illustrer de individuelle efterspørgselskurver 2 Find den samlede efterspørgselskurves skæring med Q-aksen ved vandret addition 3 Tegn en streg fra den efterspørgsel med laveste betalingsvillighed ud til den anden efterspørgselskurve og marker punktet. 4 Forbind punktet med den samlede efterspørgselskurves skæring med Q-aksen som vi markerede tidligere. 5 Fuldend den sidste del af den samlede efterspørgselskurve ved at tegne den oven på den kurve med højest betalingsvillighed MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Samlet markedsefterspørgsel

 • Salgsbetingelser | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Salgs- og leveringsbetingelser for MKB Undervisning IVS (herefter "MKB") 1. Bestilling 2. Produkt og service 3. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse 4. Levering 5. Rettigheder og sikkerhed 6. Copyright/Ophavsret 7. Cookies 8. Persondata og håndtering af personoplysninger 9. Klageadgang 10. Systemkrav 11. Ansvarsfraskrivelse 12. Bestemmelsernes Gyldighed 13. Passivitet 14. Kontaktoplysninger 1. Bestilling ​ www.mikrokogebogen.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker hjemmesiden kortvarigt grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når hjemmesiden er åben og tilgængelig. For at handle på MKB skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe adgang, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.​ ​ 2. Produkt og service ​ MKB stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på mikrokogebogen.dk. Tjenesten inkluderer de funktioner der er gjort tilgængelige af MKB til enhver tid. Tjenesten inkluderer også kundeservice der skal sørge for så god en kundeoplevelse som muligt. ​ Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem MKB og en fysisk person (herefter "Brugeren") der registrerer en brugerkonto hos MKB. Disse Generelle Betingelser og MKBs Privatlivspolitik udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og MKB (herefter "Aftalen"). MKB kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Aftalen. ​ For at kunne købe adgang til MKBs tjenester, skal Brugeren have oprettet en brugerkonto. For at oprette en brugerkonto er det en forudsætning, at Brugeren har læst og accepteret MKBs gældende betingelser og privatlivspolitik. Når Aftalen er udført, vil MKB fremsende bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto. ​ 2.1 Ydelsernes omfang Tjenesten giver Brugeren adgang til det indhold (opskrifter), tilgængeligt på hjemmesiden til enhver tid, efter at Brugeren har købt et Abonnement, hvilket kræver at Aftalen bliver accepteret. Tjenesten og dens indhold kan blive varieret, erstattet, ændret eller opdateret. Ændringer, tilpasninger eller opdateringer af Tjenestens indhold der ikke ændrer den overordnede betydning af Tjenesten skal ikke betragtes som en ændring af Betingelserne. ​ Brugeren bliver opkrævet en månedlig betaling for Abonnementet. ​ MKB kan tilbyde Brugere retten til at forudbetale Tjenesten for en bestemt periode (herefter et "Tidsbegrænset Abonnement”), og abonnementet vil i det tilfælde automatisk ophøre ved udløbet af det Tidsbegrænsede Abonnement, medmindre Brugeren har foretaget en ny forudbetaling. ​ MKB kan tilbyde Brugere at prøve dele af hjemmesidens indhold gratis. Dette kræver ikke oprettelse af en Brugerkonto. ​ 2.2 Adgang til Tjenesten Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere (a) en brugerkonto på Websitet, samt købe et Abonnement og (b) have adgang til visse udstyr, systemer og netforbindelser i henhold til Aftalen. Derudover, er visse tekniske forholdsregler blevet implementeret for at undgå uautoriseret brug af Tjenesten, såsom kopiering og anden spredning af indholdet gjort tilgængeligt ved Tjenesten. ​ En brugerkonto kan registreres på hjemmesiden. Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter "Log-in Detaljer"). Brugerens Log-in Detaljer er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren skal opbevare Log-in Detaljerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Log-in Detaljer. ​ Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Log-in Detaljer, skal Brugeren omgående ændre sit password. Hvis MKB har grund til at tro, at Log-in Detaljerne er blevet videregivet eller på anden måde misbruges af uautoriserede personer, er MKB berettiget til omgående at suspendere adgang til Tjenesten eller opsige Aftalen. ​ MKB er til enhver tid berettiget til at anmode om, at Brugeren ændrer sit password og er berettiget til at suspendere adgang til Tjenesten indtil passwordet er blevet ændret. Ændringen skal foretages omgående. ​ 2.3 Priser, gebyrer og betaling ​ MKB modtager betaling med alle former for VISA og MASTERCARD. Alle beløb er i DKK. Danske kroner. Dine kortoplysninger krypteres igennem vores betalingsudbyder Stripe. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen. ​ Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisinformation, der er tilgængelig på Websitet. ​ Brugeren skal betale gebyret forud hver måned på den dag, der svarer til den dag, hvor Brugeren registrerede sig til brug af Tjenesten (”Fornyelsesdagen”). ​ Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af MKB tilbudte betalingsmidler på Websitet. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. ​ Hvis ikke tilstrækkelige midler stilles til rådighed af Brugeren på Fornyelsesdagen, vil MKB foretage yderligere forsøg på at trække betalingen fra det kredit- eller debitkort, eller anden betalingsmetode, som brugeren har stillet til rådighed. MKB kan suspendere adgang til kontoen hvis gebyret ikke er blevet betalt på Fornyelsesdagen. Adgang til kontoen vil blive genoptaget når betaling er sket, men Brugeren bliver ikke opkrævet for perioden for kontoen var suspenderet. En genoptaget konto vil beholde samme Fornyelsesdag som før suspensionen. ​ I tilfælde af forsinket betaling er MKB berettiget til at opkræve strafrente af udestående beløb i overensstemmelse med gældende lovgivning, rykkergebyrer og eventuelle inkassogebyrer. ​ 2.4 Brug af Tjenesten Brugeren må kun anvende Tjenesten til egen brug og i overensstemmelse med Aftalen. Brugeren må ikke selv – og må heller ikke opfordre til, fremme eller forårsage andre til at – gøre følgende: ​ (a) Bruge Tjenesten til et kommercielt eller offentligt formål; (b) Bruge Tjenesten til et ulovligt eller upassende formål; (c) kopiere/reproducere, udlåne, sælge, udsende, distribuere, eller på anden måde overføre eller tilpasse Tjenestens indhold; (d) omgå, modificere, fjerne, ændre eller på anden måde manipulere sikkerhedsforanstaltninger, kryptering eller anden teknologi eller software, som udgør en del af Tjenesten, eller (e) i øvrigt bruge Tjenesten i strid med ophavsretslovgivningen eller anden lovgivning. ​ Brug af Tjenesten i strid med dette punkt 2.4 skal til enhver tid betragtes som væsentlig misligholdelse, der kan føre til, at MKB opsiger Aftalen med omgående virkning. ​ 2.5 Tilpasninger og ændringer MKB forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest 30 dage inden ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke accepterer ændringerne, skal Brugeren opsige Aftalen førend sådanne ændringer træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger Aftalen før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. I det tilfælde hvor Brugeren allerede har betalt for en periode efter sådanne ændringer træder i kraft, da vil Brugeren blive bundet af den tidligere Aftale for resten af denne periode. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren og MKB er ikke forpligtet til at underrette Brugeren om sådanne ændringer. ​ 2.6 Afkald på fortrydelsesret Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Websitet omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugeren samtykker samtidig til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter den danske forbrugeraftalelov, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugeren ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 2.8 nedenfor. ​ 2.7 Meddelelser til kunder Meddelelser til kunder fra MKB kan sendes pr. e-mail, tekstbesked, post, faktura eller offentligøres på Websitet. Sådanne meddelelser kan f.eks. inkludere relevant information i relation til abonnement/konto, serviceopdateringer og modifikationer samt ændringer i Tjenesten. Meddelelser til Brugeren skal betragtes som modtaget af Brugeren straks, når de er sendt pr. e-mail, eller tekstbesked. Meddelelser, der er sendt pr. post eller faktura skal betragtes som modtaget af Brugeren tre (3) dage efter afsendelse af brevet eller fakturaen. ​ MKB skal anses for at have opfyldt sine oplysningsforpligtelser ved afsendelse af meddelelser til e-mailadresse, telefonnummer eller postadresse som senest er oplyst af Brugeren til MKB, uanset om sådan(ne) adresse(r) ikke længere anvendes af Brugeren eller på anden måde er uanvendelige. ​ 2.8 Aftalens løbetid og opsigelse Abonnement tegnes for en periode på én (1) måned, og forlænges automatisk på Fornyelsesdagen med en ny periode på yderligere (1) måned, indtil Brugeren eller MKB opsiger Aftalen i henhold til dens Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Et gebyr betalt forud for den relevante periode vil ikke blive refunderet og Brugeren er derfor berettiget til at fortsætte med at anvende Tjenesten indtil udløbet af den periode der er betalt. ​ Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen, skal Brugeren informere MKB herom ved e-mail, telefon, eller via hjemmesiden. Såfremt MKB ønsker at opsige Aftalen, skal MKB orientere Brugeren herom ved e-mail eller telefon. ​ I relation til et Tidsbegrænset Abonnement ophører Aftalen automatisk ved udløbet af den periode Brugeren har bundet sig til, medmindre Brugeren foretager en ny betaling forud herfor. ​ ​ 3. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en faktura fra os. 4 Levering Indholdet skal opleves på www.mikrokogebogen.dk og kan derfor ikke downloades. Du har adgang til alt indholdet på www.mikrokogebogen.dk umiddelbart direkte efter dit køb. 5. Rettigheder og sikkerhed Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningen rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til, eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse. ​ Brugeren må ikke foretage handlinger, der kan forårsage, at Tjenesten eller Platformene sættes ud af funktion som følge af at blive overbelastet, beskadiget eller forringet. Brugeren må heller ikke være til skade for eller forstyrre andre Brugers brug af Tjenesten. ​ Brugeren må ikke forsøge at få ulovlig adgang til netværk, computersystemer, indhold eller oplysninger vedrørende Platformene eller Tjenesten. Overtrædelse af denne bestemmelse vil til enhver tid blive betragtet som væsentlig misligholdelse, hvilket bl.a. kan resultere i omgående opsigelse. Platformene kan indeholde links til andre websites, der tilhører tredjemand. MKB har ikke kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne websites. Brugerens brug af sådanne websites sker for Brugerens egen risiko. 6. Copyright/Ophavsret MKB har ophavsretten til alt materiale på mikrokogebogen.dk, og det er derfor ikke tilladt at videregive, kopiere, eller misbruge tekst, data eller billeder fra MKB. Brud på dette vil blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret. Den købte adgang er personlig, og du er ansvarlig for at dette ikke misbruges. Det er derfor ikke tilladt, at give andre adgang til materialet gennem dit login, eller at vise eller demonstrere dit personlige materiale. Misbruges dette, vil du personligt blive opkrævet for alle de materialer du har givet adgang til, eller har videregivet, og for hver person der er kommet i besiddelse af dette. ​ I forbindelse med indgåelse af en aftale med MKB, giver MKB Brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at bruge Tjenestens indhold. Brugeren må kun bruge Tjenesten og Tjenestens indhold i overensstemmelse med Aftalen. ​ Tjenestens indhold ejes af MKB og er beskyttet af ophavsret, varemærkeloven og andre immaterielle rettigheder. Brugerens aftale med MKB medfører ikke nogen form for overdragelse til Brugeren af ejendomsret eller andre immaterielle rettigheder til Tjenestens indhold eller til Tjenesten. 7. Cookies Ved at benytte mikrokogebogen.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. ​ Du kan læse mere i vores Cookies politik 8. Persondata og håndtering af personoplysninger Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Persondata vil ikke blive videregivet til 3. part. Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges kun til at ekspedere din bestilling. Lovens krav til erhvervsdrivende betyder, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år. Læs meget mere i vores Privatlivspolitik ​ 9. Klageadgang Er du utilfreds med behandlingen af din ordre, enten modtagelse eller returnering, skal du tage kontakt til os via mail på mikrokogebogen@gmail.com . Du kan også benytte dig af forbrugerklagenævnet, som du kan finde information om på forbrug.dk. ​ Parterne må i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en kompetent domstol og skal være undergivet dansk ret. 10. Systemkrav Brug af www.mikrokogebogen.dk forudsætter at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særligt software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Brug af indholdet kræver en internetforbindelse, vær opmærksom på at dette kan medføre ekstra omkostninger. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller data abonnement for at muliggøre brug af digitalt indhold. ​ MKB er ikke ansvarlig for mislykkede forsøg på at bruge Tjenesten eller begrænset adgang til Tjenesten på grund af overbelastning af Internettet eller på grund af fejl eller problemer, der kan henføres til computere, netværk, elektronik eller kommunikation. 11. Ansvarsfraskrivelse ​ MKB garanterer ikke at brugen af materialet fører til en bestemt karakter. Materialet er et supplement til undervisning og ikke en erstatning. MKB tilsigter at dække hele pensum i faget mikroøkonomi, men kan ikke garantere at dække pensum 100 % for alle studieretninger. Indholdet er lavet på baggrund af personlig viden og undervisningserfaring. På baggrund af dette har MKB konstrueret eksamenslignende opgaver, men MKB kan ikke garantere at eksamensopgaver vil være identiske med dem, der er præsenteret her. ​ MKB kan tilbyde en funktion, der gør det muligt at spørge om hjælp til opgaver. MKB kan ikke på noget tidspunkt stilles til ansvar for de svar, der leveres til Brugeren. MKB kan ikke garantere at kunne besvare alle typer af spørgsmål. ​ 12. Bestemmelsernes Gyldighed ​ Hvis bestemmelser i disse Bestemmelser for Brug eller hvilke som helst andre bestemmelser i Aftalen findes at være uigennemførlige eller ugyldige, skal dette ikke påvirke eller gøre øvrige bestemmelser i Aftalen ugyldige eller uigennemførlige, og Aftalen eller bestemmelsen skal anvendes i den udstrækning lovgivningen tillader det. ​ 13. Passivitet ​ Hverken MKB’s undladelse af at udøve rettigheder eller kræve opfyldelse af forpligtelser for Brugeren i henhold til Aftalen, eller MKB’s fejl ved udøvelsen af rettigheder eller sanktioner som følge af overtrædelse af Aftalen, skal forhindre MKB i at påtale det pågældende forhold og/eller fremtidige lignende forhold i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser. ​ 14. Kontaktoplysninger ​ Brugeren kan kontakte MKB via følgende: ​ Kontakt formularer på hjemmesiden. E-mail: info@mikrokogebogen.dk eller support@mikrokogebogen.dk

 • 1.7 Samlet markedsudbud | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - 1.7 Samlet markedsudbud ved forskellige udbudsfunktioner Denne opskrift lærer dig, hvordan du finder det samlede markedsudbud, når producenterne har forskellige udbudsfunktioner. Når vi lægger forskellige udbud sammen, får vi ofte en kurve med et ”knæk” frem for en ret linje. Det gør vi, hvis de forskellige producenter ikke alle sammen har samme minimumspris – altså hvis der er forskel på, hvor billigt de kan producere den første enhed (og deres udbud ikke skærer P-aksen det samme sted). Knækket vil opstå der, hvor en producents minimale pris er nået – når prisen bliver lavere end dette, er denne producent ”ude” af ligningen og skal ikke tælles med ved lavere priser. Når man lægger udbud sammen, udfører man vandret addition. Grunden til det bliver kaldt dette er, at man lægger mængder (Q) sammen og Q jo bliver afbilledet på x-aksen, som er den vandrette akse. Gennemgang inkl. regneeksempel Ruben og Knud udbyder begge kransekager. Rubens inverse udbud er givet ved P = 5 + 0,25Q Knuds udbudsfunktion er givet ved P = 2 + 0,5Q. Spørgsmål a): Find det samlede markedsudbud og illustrer dette Trin 1: Isoler Q i alle inverse udbud (hvis ikke opgaven præsenterer dem sådan) Q isoleres i Rubens udbudsfunktion: Tilsvarende isoleres Q i Knuds udbudsfunktion: Trin 2: Læg alle udbudsfunktionerne sammen De to udbud lægges sammen (bemærk at parenteserne blot kan hæves, da der er plus foran dem): Løsningen kort fortalt Trin 1: Isoler Q i alle inverse udbud (hvis ikke opgaven præsenterer dem sådan) Trin 2: Læg alle udbudsfunktionerne sammen Trin 3: Find det samlede inverse udbud ved at isolere P Trin 4: Undersøg ved hvilken Q-værdi udbudsfunktionen ”knækker”. Dette knæk kommer, når prisen bliver lavere end én af producenternes minimum (konstanten i den inverse udbudsfunktion). Matematisk findes punktet ved at sætte det samlede inverse udbud lig den højeste konstant. Grafisk findes dette ved at tegne de enkelte inverse udbud og lægge dem sammen Klik her for samlet illustrationsguide Da de to udbud er forskellige, bliver vi nødt til at undersøge, hvor ”knækket” på den samlede udbudskurve sker. Det er nemmest at gøre, mens vi illustrerer. Trin 3: Find det samlede inverse udbud ved at isolere P P isoleres i den samlede udbudsfunktion: Vi skal dog huske at Knud er villig til at udbyde kransekager til en lavere pris end Ruben. Knuds udbud starter ved en pris på 2, mens Rubens først starter ved 5. Dette kan vi se ud fra konstanterne i deres inverse udbudsfunktioner. Med andre ord er det kun Knuds udbud, der er relevant, så længe prisen er lavere end 5. Det betyder, at den samlede udbudskurve vil få et knæk, som vi kan finde frem til ved at tegne eller ved at regne. Trin 4: Undersøg ved hvilken Q-værdi udbudsfunktionen ”knækker”. Dette knæk kommer, når prisen bliver lavere end én af producenternes minimum (konstanten i den inverse udbudsfunktion). Matematisk findes punktet ved at sætte det samlede inverse udbud lig den højeste konstant. Grafisk findes dette ved at tegne de enkelte inverse udbud og lægge dem sammen. Først regner vi os frem: Vi finder knækket ved at sætte det samlede inverse udbud lig den højeste konstant i de enkelte inverse udbud (her er det 5 fra Rubens inverse udbud: P = 5 + 0,25Q) Derfor sker knækket når Q = 6. Når Q er mindre end 6, er prisen for lav (P<5) for Ruben, og det er kun Knuds udbud, der gælder. Vi skriver derfor, som vores løsning, at det samlede udbud er: Qtotal = –4 + 2P for 0 < Q < 6 og Qtotal = –24 + 6P for Q ≥ 6 Løsningen er illustreret nedenfor. Denne illustration er dog nemmere at lave med den efterfølgende metode Lad os nu prøve at tegne os frem til knækket i stedet for at regne: Først tegnes de enkelte udbud ved brug af deres inverse funktioner: Vi laver en vandret stiplet linje fra Rubens skæring med P-aksen (den højeste minimumspris) og ud til Knuds udbud, da det er her knækket i det samlede udbud vil opstå. Her kan vi se at knækket sker ved prisen 5 og mængden 6 (som vi også regnede os frem til i opskriften). Derfor er Knuds udbud altså lig det samlede udbud op til dette punkt. Vi markerer denne del af Knuds udbudskurve ved at tegne det ekstra op (f.eks. lave det en anden farve): At tegne videre herfra skal gøres ved at lægge udbudene sammen. Vi kan gøre dette ved at indsætte Q værdier i vores funktion for samlet udbud (lave et sildeben). Egentlig behøver vi kun ét punkt, da det er en ret linje, så vi kan f.eks. vælge Q-værdien 12. Vi indsætter Q = 12 i vores samlede udbudsfunktion: Vi indtegner herefter dette punkt og trækker en streg igennem det for at fuldende kurven: Herefter kan vi fjerne de enkelte udbud, hvorved vi kun har det samlede udbud tilbage: SAMLET ILLUSTRATIONSGUIDE: I illustrationsguiden nedenfor er graferne samlet inkl. beskrivelser. Klik på højrepilen for næste step i illustrationen eller klik på billedet for at forstørre: 1 Illustrer de individuelle udbudskurver 2 Tegn en streg fra det udbud med højeste minimalpris ud til den anden udbudskurve og marker punktet. 3 Marker første del af den samlede udbudskurve, som er lig den første del af udbudskurven med laveste minimalpris 4 Find et punkt til højre for knækket ved at indsætte en Q værdi i funktionen for det samlede udbud. Fuldend kurven ved at tegne en ret linje igennem dette punkt 5 Herefter kan du udviske de individuelle udbudskurver, så der kun vises den samlede udbudskurve MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Samlet markedsudbud

bottom of page